مارا بیشتربشناسید

شــرکت آریــن صــنعت کــاوه خــوراک (ســهامی خاص)بــا هــدف بــرآورده کــردن نیــاز شــرکت هــای قطعـــه بنـــدی گوشـــت وشـــرکت هـــای فـــرآوری محصـــولات پروتئینـــی بـــرای طعـــم دار کـــردن فــرآورده هــای پروتئینــی وهمینطــور برطــرف کــردن نیــاز مصــرف کننــدگان خــانگی بــرای طــبخ انواع غذاها به هر دو صورت صنفی و صنعتی فعالیت خود را درسال 1396آغاز نمود.

شــرکت آریــن صــنعت کــاوه خــوراک بــا در اختیــار داشــتن تجهیــزات بــه روز وآزمایشــگاه پیشــرفته وحضــور پرســنل متخصــص در حــوزه عطــروطعم درزمینــی بــه وســعت 5600متــر مربــع بــا زیــر بنــای 2600مترمربــع واقــع در شــهر صــنعتی کــاوه درشهرســتان ســاوه بــا ظرفیــت تولیــد اســمی 2700تــن در سال دراین حوزه فعال می باشد. ایـن شـرکت بـا تکیـه بـر دانـش فنـی روزوتحقیقـات بــازار در حـوزه عـادات وفرهنــگ غـذایی ایرانــی قــادر اســت انــواع مرینیــت هــا بــا پروفایــل هــای خــاص جهــت رســتوران هــا و شــرکت هــای محتــرم در حوزه فرآوری محصولات پروتئینی را منحصرا جهت آن ها تولید نماید.

ایــن شــرکت علیــرغم نوپــا بــودن ولــی بــا توجــه بــه رعایــت اصــول کیفیــت درتولیــد محصــولات و داشــتن هــدف وبرنامــه مشــخص در حــوزه عطــر وطعــم در حــال حاضــر موفــق بــه جلــب نظــر مســاعد گســتره بزرگــی از شــرکت هــا و هــایپر پروتئینهــا و رســتورانهای بــزرگ شــده اســت و بــا توجــه بــه بــازخورد خــوب دریــافتی از مشــتریان ، شــرکت مصــمم بــر پیشــبرد اهــداف کیفــی و کمی خود در زمینه تولید محصولات طعم دهنده می باشد .

شــرکت آریــن صــنعت کــاوه خــوراک جهــت بــراورده ســازی نیــاز خــانوار بــه ایــن محصــولات بــا داشـــتن ناوگـــان پخـــش در اســـتان هـــای تهـــران والبـــرز و نماینـــدگان پخـــش در شهرســـتان هـــا کوچکترین قدم را برای این مهم برداشته است.

پیام مدیر عامل

انسان به عنوان مخلوق پیچیده خداوند در جهان هستی همواره به دنبال رفع نیازهای خود به بهترین شکل ممکن بوده و می باشد، این موضوع درباره خوردن و آشامیدن که از حیاتی ترین نیاز های انسان است صدق میکند تمامی حواس را درگیر خود میکند از بویایی ، چشایی ، بینایی و شنوایی گرفته تا غذا خوردن در محیطی لذت بخش و آرام

مزه یک احساس است و اینجانب سعی کرده ام این حس را با شما عزیزان با تولید چاشنی های طعم دهنده تاپ طعم به اشتراک بگذارم

*مزه یک احساس است*

فارسی
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
Share This