Salsa

یکــی از نیازهــای مهــم وفیزیولــوژیکی انســان تغذیــه مــی باشــد کــه از دیربــاز بــه امــروز هزینــه وزمــان زیــادی جهــت بــرآورده ســازی آن صــرف شــده اســت بــه خصــوص در جوامــع امــروزی بــا توجــه بــه حجــم بــالای کاروعــدم وجــود زمــان کــافی بــرای تهیــه ی غــذاها وبــالاخص هزینــه هــای بــالای زنــدگی در ایــن روزگــار مــا شــاهد گــرایش جامعــه بــه ســمت غــذاها ی حاضــری و فــوری مــی باشــیم ودیگــر کمترفرصــتی بــرای پخــت و پــز بــه روشــهای ســنتی بوجــود مــی آیــد فــارغ از زمــانبر بــودن و پــر هزینــه بــودن ایــن روشــها و از آن جاییکـه هـر روز از صـبح تـا شـب غـذاها را مـی بینـیم ومـزه آنهـارا مـی چشـیم وبـوی آنهـا را استشـمام مـی کنـیم وحتـی تـردی آنهـا را احسـاس مـی کنـیم و در کـل همـه حـواس مـا معطـوف بـه لـذت بـردن از غـذاها می شود پس دنبال طبخ بهترین غذاها در کوتاهترین زمان ممکن هستیم.

English
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
Share This